Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v  Registračnom formulári na webovom sídle Prevádzkovateľa www.kahance.sk V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ Patrik Kopaj-KARS Rovná 9 Hlohovec 92001, IČO: 34302859 (ďalej len Prevádzkovateľ) oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o  nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Prevádzkovateľa na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.   

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope Prevádzkovateľa, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na eshop@kahance.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope Prevádzkovateľa, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. 

Po zrušení registrácie v e-shope Prevádzkovateľa a po ukončení účelu spracovania   budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 

 

Zakliknutím políčka „Chcem byť informovaný emailom o novinkách a akciách (newsletter)“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov udeľujete Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách emailom. 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Prevádzkovateľa prípadne emailom na  eshop@kahance.sk. 

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Prevádzkovateľa informovať o ich zmene poštou na adresu Prevádzkovateľa, prípadne emailom na eshop@kahance.sk

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom  podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s.

 

 

WEBDesign M-FiTTRADE 2002-2018
Všetky práva vyhradené ©KARS Hlohovec